این رویداد اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

  • شناسایی استعدادهای خلاق دانشجویان
  • ایجاد روش های نوآورانه در حل مسائل و مشکلات جامعه
  • تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانشجویان
  • تقویت کار تیمی و هدفمند از طریق ایجاد زمینه های جذاب و رقابتی سالم
  • ایجاد فضای نشاط و پویایی در میان دانشجویان و افزایش انگیزه فعالیت های گروهی موثر