آدرس دبیرخانه رویداد

کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

گروه واتزاپ

https://chat.whatsapp.com/ESQ8mnoaM54GrETu0wvQNi

تلفن تماس

 

ایمیل

eise@uk.ac.irRefresh Code