زمان‌بندی رویداد

ردیف

نام کارگاه

زمان

مکان

1

زمان ثبت ایده

15 آبان تا 10 آذر ماه

وب‌سایت رویداد:

https://eise.uk.ac.ir/

2

داوری و اعلام نتایج

10 آذرماه تا 17 آذرماه

وب‌سایت رویداد:

https://eise.uk.ac.ir/

3

افتتاحیه

19 آذرماه

ساعت: 15:00 تا 18:00

سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه

4

کارگاه بوم کسب و کار

20 آذرماه

ساعت: 8:30 تا 9:30

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

5

کار تیمی و منتورینگ

20 آذرماه

ساعت: 9:30 تا 9:30

اتاق‌های مجازی

6

کارگاه اعتبارسنجی

20 آذرماه

ساعت: 17:30 تا 18:30

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

8

کارگاه MVP

20 آذرماه

ساعت: 18:30 تا 19:30

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

9

کار تیمی و منتورینگ

21 آذرماه

ساعت: 8:00 تا 11:30

اتاق‌های مجازی

10

کارگاه ارائه موثر

21 آذرماه

ساعت: 10:30 تا 11:30

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

11

کار تیمی و منتورینگ

21 آذرماه

ساعت: 11:30 تا 14:30

اتاق‌های مجازی

12

ارائه و داوری

21 آذرماه

ساعت: 16:00 تا 18:00

سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه

13

اختتامیه

21 آذرماه

ساعت: 19:00 تا 21:00

سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه