کارگاه‌های آموزشی

ردیف

نام کارگاه

زمان

مکان

1

کارگاه کار تیمی

قبل از برگزاری رویداد

ضبط شده در وب‌سایت رویداد

2

کارگاه بوم کسب و کار

همزمان با برگزاری رویداد

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

3

کارگاه اعتبارسنجی

همزمان با برگزاری رویداد

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

4

کارگاه MVP

همزمان با برگزاری رویداد

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه

5

کارگاه ارائه موثر

همزمان با برگزاری رویداد

سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه