مسابقه
رویداد استارتاپی دانش کار با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-09-13
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-13
1399-09-19
1399-09-21